Tag Archive: கையுறை அணியாமல் 4.5 கிகி செங்கலை சுமந்துகொண்டு கைப்பிடிகள் இல்லாத கீழ்நோக்கிய நிலையில் 126.675 கிமீ கடந்துள்ளார்.