16

84 மணிநேரத்திற்கு டிரம் இசைத்துள்ளார்

The Longest Drumming Marathon By An Individual Lasted For 84 Hours From 1 To 4 February 2004 At The Magic Factory, Zurich, Switzerland.