1

ரெஜிஸ்&கெல்லி காட்சியில் 69 மணிநேரத்திற்கு தொலைக்காட்சியைப் பார்த்துள்ளார்

Watched ABC Program At Regis & Kelly Show New York USA 69 Hours & 48 Min June 18 To 21 2005.