19

நகரும் படிக்கட்டுக்களில் 11,791 முறை மேலும் கீழும் சவாரிசெய்துள்ளார்

Travelled Distance Of 225.44 Km On Up & Down Escalators At Westfield Shopping Centre, Burwood, Nsw, Australia Between 25 May And 31 May 1998.