8

தொடர்ச்சியாக 100 மணிநேரம் நடனமாடியுள்ளார்

The Longest Dance Marathon By An Individual Was 100 Hours At The Dixie Outlet Mall, Mississauga Ontario, Canada From 16 To 20 February 2005.