6

டிரெட்மில்லில் 168 மணிநேரம் ஓடி 659.27 கிமீ நிறைவுசெய்துள்ளார்

Traveled 659.27 Km (409.65 Miles) On A Treadmill In One Week At Waou Club Med Gym, Paris, France Between 31 July And 7 August 2004.