3

ஒரு ஆடும் நாற்காலியில் 75 மணிநேரத்திற்கு ஆடியுள்ளார்

Rock On A Rocking Chair Continuously From August 24 -27 2005 For 75 Hours At Hilton Garden Inn Toronto Canada.