நகரும் படிக்கட்டுக்களில் 11,791 முறை மேலும் கீழும் சவாரிசெய்துள்ளார்

Posted by  Suresh Joachim   in       3 years ago     1462 Views     Leave your thoughts  

Suresh Joachim traveled 225.44 km, up and down escalators at the Westfield Burwood Shopping Centre, Burwood, New South Wales, Australia

About