கையுறை அணியாமல் 4.5 கிகி செங்கலை சுமந்துகொண்டு கைப்பிடிகள் இல்லாத கீழ்நோக்கிய நிலையில் 126.675 கிமீ கடந்துள்ளார்

Posted by  Suresh Joachim   in  ,      3 years ago     1729 Views     Leave your thoughts  

Very Challenging & Victory Of the Record

Guinness World Record Brick Carrying Hornsby, New South Wales, Australia

About