கையுறை அணியாமல் 4.5 கிகி செங்கலை சுமந்துகொண்டு கைப்பிடிகள் இல்லாத கீழ்நோக்கிய நிலையில் 126.675 கிமீ கடந்துள்ளார்

Posted by  Suresh Joachim   in       3 years ago     1484 Views     Leave your thoughts  

The World Longest Recorded Distance Run Whilst Carrying A 4.5 Kg Brick In A Nominated Ungloved Hand In An Uncradled Downward Position Is 126.675 Km Around The Florence St Mall Hornsby Nsw Australia.

About