கையுறை அணியாமல் 4.5 கிகி செங்கலை சுமந்துகொண்டு கைப்பிடிகள் இல்லாத கீழ்நோக்கிய நிலையில் 126.675 கிமீ கடந்துள்ளார்

Posted by  Suresh Joachim   in       3 years ago     1554 Views     Leave your thoughts  

About  

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>