ஒரு ஆடும் நாற்காலியில் 75 மணிநேரத்திற்கு ஆடியுள்ளார்.

Posted by  Suresh Joachim   in  ,      3 years ago     1541 Views     Leave your thoughts  

Rocking chair marathon for Guinness world records by Suresh Joachim at Hilton Canada

About